Decade of Centenaries Community Grant / Deontas Pobail do Dheich mBliana na gCuimhneachán

NewsComments Off on Decade of Centenaries Community Grant / Deontas Pobail do Dheich mBliana na gCuimhneachán

DECADE OF CENTENARIES COMMUNITY GRANT

The War of Independence in Waterford -What happened in your local area?

The Commemorations Committee of Waterford City and County Council invite Community Groups to apply for a community grant towards projects to commemorate the Decade of Centenaries in Waterford City and County.

Grants of up to €1000 are available for projects to commemorate the Decade of Centenaries in Waterford.

Waterford Commemorations Committee invite you to take a look at the Decade of Centenaries from a local perspective and bring to life the stories and history of your local area.

Why not try:

  • Tell your local story with a publication or presentation
  • Create a workbook for your local school to share your local history
  • Create a map of manoeuvres or an attack that occurred

 

Resources such as the Brigade Reports and the Military Service pensions made available by the Military Archives www.militaryarchives.ie ; local newspapers made available online combined with the memories and stories of local families can tell an important story of  life in Waterford at an important time in Irish history and how the people and places of Waterford contributed

We would love to hear the creative Community Projects that Community Groups come up with and how Groups approach their local history with curiosity, empathy and respect.

Please Note: Covid 19 public health directions must be adhered to in all projects.

Closing date for applications is: 4pm Friday 10th July 2020

 

For Application Forms see https://bit.ly/waterford100 or contact  the City and County Archivist, Joanne Rothwell at archivist@waterfordcouncil.ie  or 0761 10 2144 for further information.

This grant is part of the Decade of Centenaries projects funded by the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. Check out www.decadeofcentenaries.com for more information and for details of events and projects throughout the country.


DEONTAS POBAIL DO DHEICH mBLIANA NA gCUIMNEACHÁN

Cogadh na Saoirse i bPort Láirge – Cad a tharla i do cheantar áitiúil?

Tugann Coiste na gCuimhneachán de chuid Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge cuireadh do Ghúpaí Pobail cur isteach ar dheontas pobail i dtreo thionscadail a dhéanann comóradh ar Dheich mBliana na gCuimhneachán i gCathair agus i gContae Phort Láirge.

Tá deontais suas le €1000 ar fáil i gcomhair thionscadail chun Deich mBliana na gCuimhneachán a chomóradh i bPort Láirge.

Tugann Coiste na gCuimhneachán, Port Láirge cuireadh duit féachaint ar Dheich mBliana na gCuimhneachán trí dhearcadh áitiúil agus beocht a chur sna scéalta agus sa stair a bhaineann le do dhúiche féin.

Bain triail as:

  • Do scéal a insint le foilseachán nó cur i láthair
  • Leabhar saothair a chruthú i gcomhair do scoil áitiúil chun do stair áitiúil a roinnt
  • Léarscáil na n-inlíochtaí a chruthú d’ionsaí a tharla

Is féidir scéal tábhachtach maidir leis an saol i bPort Láirge ag am tábhachtach i stair na hÉireann a insint trí acmhainní ar nós Tuairiscí na mBriogáidí agus an Bailiúchán Pinsean Seirbhíse Míleata atá ar fáil ón gCartlann Mhíleata ag http://www.militaryarchives.ie agus nuachtáin áitiúla atá curtha ar fáil ar-líne a úsáid, i dteannta cuimhní cinn agus scéalta ó theaghlaigh áitiúla.

Ba bhreá linn cloisint ó na Grúpaí Pobail agus na Tionscadail Phobail a bheidh acu agus iad ag díriú ar a stair áitiúil le fiosracht, le comhbhá agus le meas.

Tabhair faoi deara: Is gá cloí le treoracha sláinte phoiblí Covid 19 le gach tionscadal.

Spriocdháta i gcomhair iarratais: 4i.n. ar an Aoine, 10 Iúil 2020

Foirmeacha iarratais ar fáil ó: https://bit.ly/waterford100 nó déan teagmháil le Cartlannaí na Cathrach agus an Chontae, Joanne Rothwell ag archivist@waterfordcouncil.ie nó ar 0761102144 i gcomhair a thuilleadh eolais.

Tá an deontas seo á dtabhairt amach mar chuid de thionscadail Deich mBliana na gCuimhneachán atá maoinithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá a thuilleadh eolais, maraon le sonraí d’imeachtaí agus de thionscadail ar fud na tíre ar fáil ar www.decadeofcentenaries.com

Comments are closed.

  • News Archive

  • Upcoming Events

  • Waterford Libraries on Facebook

  • Waterford Libraries on Twitter

© 2018 Waterford City & County Council Library Service.