Gairm Oscailte – Éire Ildánach Phort Láirge Waterford Creative Ireland Open Call

Creative IrelandComments Off on Gairm Oscailte – Éire Ildánach Phort Láirge Waterford Creative Ireland Open Call

Gairm Oscailte – Éire Ildánach Phort Láirge
Waterford Creative Ireland Open Call

Iarratais i gcomhair Mhaoinithe do Thionscadail Ildánacha agus Chultúrtha
Applications for Funding for Creative and Cultural Projects 2018

Dáta deiridh d’Iarratais: 5i.n. Dé hAoine, 22 Meitheamh 2018
Closing Date for Applications: 5pm, Friday 22nd June 2018


Seo gairm do Ghrúpaí Pobal, d’Eagraíochtaí agus do Dhaoine Aonaracha sna hEarnálacha Cultúir & Cruthaitheacha laistigh de Chontae Phort Láirge

Tá áthas ar Fhoireann Chultúir Éire Ildánach de chuid Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge gairm oscailte a fhógairt do chleachtóirí cruthaitheacha, do ghrúpaí, d’eagraíochtaí, do phobail agus do dhaoine aonaracha atá lonnaithe i bPort Láirge. Iarrtar oraibh iarratais ar mhaoiniú a chur isteach do thionscadail chruthaitheacha agus chultúrtha a bheidh le forbairt i 2018. Gairm oscailte don chontae ar fad atá i ngairm oscailte Éire Ildánach agus beidh fáilte roimh iarratais ó ealaíontóirí, scríbhneoirí, taibheoirí, seandálaithe, staraithe, cartlannaithe, nó éinne a bhfuil baint acu leis an réimse cruthaitheach nó cultúrtha i gCathair agus/nó i gContae Phort Láirge.

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine agus ó ghrúpaí atá ar an dtalamh cheana féin, ach beidh fáilte chomh maith roimh iarratais uathu siúd nach bhfuil an méid sin taithí/gan aon taithí acu i dtionscadail chruthaitheacha agus chultúrtha.

Beidh maoiniú idir €500 – €5,000 ar fáil do thionscadail agus ní bhfaighfidh aon tionscadal faoi leith deontas de níos mó ná €5,000.

Is féidir sonraí iomlána agus foirm iarratais a íoslódáil ó: http://www.waterfordcouncil.ie/departments/culture-heritage/creativeireland.htm
Tuilleadh eolais: creativewaterford@waterfordcouncil.ie

  Foirm Iarratais
  STRAITÉIS CULTÚIR AGUS CRUTHAITHEACHTA 2018 - 2022

 


Calling All Community Groups, Organisations and Individuals involved in Culture & Creative Sectors within County Waterford

Waterford City and County Council’s Creative Ireland Culture Team is pleased to announce an open call for Waterford based creative practitioners, groups, organisations, communities and individuals to submit applications for funding for creative and cultural projects to be developed in 2018. This Creative Ireland open call is a countywide open call and applications are invited from artists, writers, performers, archaeologists, historians, archivists, or anyone involved in the creative or cultural arena in Waterford City and/or County.
Applications are invited from established individuals and groups, but those with little or no previous involvement in creative or cultural projects are also welcome.

The overall level of funding available ranges from €500 – €5,000 with a maximum grant of €5,000 being awarded to an individual project.

Full details and an application form can be downloaded from http://www.waterfordcouncil.ie/departments/culture-heritage/creativeireland.htm
Further information from: creativewaterford@waterfordcouncil.ie

  Application Form
  Culture and Creativity Strategy 2018 - 2022 Waterford

Tionscnamh folláine bunaithe ar chultúr is ea Clár Éire Ildánach, atá treoraithe ag an bhfís go mbeidh deis ag gach duine in Éirinn a c(h)umas cruthaitheach a bhaint amach. Clár Rialtas-iomlán chúig bliana is ea é, a ritheann ó 2017-2022 chun cruthaitheacht a chur i lár bheartais phoiblí.

The Creative Ireland Programme is a culture-based wellbeing initiative which is guided by the vision that every person in Ireland will have the opportunity to realise their full creative potential. It is a 5 year all-of-Government Programme from 2017 to 2022 to place creativity at the centre of public policy.

Comments are closed.

© 2018 Waterford City & County Council Library Service.